BUKU AJAR EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF

Authors

Darwanto, S.E., M.Si., M.Sy.
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Synopsis

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata al-zakah dalam bahasa arab. Kata al-zakah memiliki makna di antaranya al-numuw (tumbuh), al-ziyadah (bertambah), al-thaharah (bersih), al-madh (pujian), al-barakah (berkah) dan al-shulh (baik). Definisi zakat sebagai madah (pujian) dapat pula dilihat pada firman Allah QS. An-Najm (53) ayat 32.

ZAKAT

Published

November 23, 2023